Testament en Erfrecht

De wet regelt in alle voorkomende gevallen wie uw erfgenamen zijn. Iedereen die zestien jaar of ouder is, kan van de wettelijke regels afwijken door een testament te maken. Vele redenen, ook fiscale, kunnen hierbij een rol spelen. Afgezien van enkele uitzonderingen worden testamenten gemaakt ten overstaan van een notaris.

De notaris legt de uiterste wil vast in een notariële akte: het testament. Potters Notarissen adviseert u daar graag bij. Uw testament is pas geldig als het door de notaris en u is getekend.

Op 1 januari 2003 is het erfrecht en op 1 januari 2010 is de Successiewet in Nederland veranderd. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor uw testament. Raadpleeg daarom Potters Notarissen voor een vrijblijvend adviesgesprek.

Testament op laten stellen?

Huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden

Samenlevingscontract

Door te huwen of een partnerschapsregistratie aan te gaan, gelden in Nederland de regels van het huwelijksvermogensrecht. Als u van te voren niets vastlegt bij de notaris, is men gehuwd (of geregistreerd) in gemeenschap van goederen.

Als u dit niet wenst, dient u voor het geven van het ja-woord een akte op te stellen bij de notaris waarin u zelf de gevolgen van uw huwelijk of geregistreerd partnerschap voor uw vermogen vastlegt. We noemen deze akte huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden.

Als u gaat samenwonen zonder huwelijk of partnerschapsregistratie, kunt u de gevolgen van uw samenwoning vastleggen in een samenlevingscontract. Dit contract is een overeenkomst waarin allerlei afspraken tussen de samenwoners worden gemaakt en vervolgens worden vastgelegd door de notaris. In een persoonlijk gesprek bij Potters Notarissen stellen wij u vragen over de kosten van de huishouding, de gevolgen van het verbreken van de samenwoonrelatie, alsook het overlijden van één van de samenwoners.

Sinds 1 januari 2010 kan het “niet hebben” van een samenlevingsovereenkomst bij overlijden grote nadelige gevolgen voor u hebben.

Verklaring van Erfrecht

Nalatenschappen

Een verklaring van erfrecht is vaak nodig om de nalatenschap te kunnen afwikkelen. In deze verklaring wordt melding gemaakt van het overlijden, de erfgenamen en wie bevoegd is de nalatenschap af te wikkelen.

Deze verklaring is een vorm van legitimatie naar derden toe, zodat zij weten dat zij handelen met iemand die bevoegd is over de nalatenschap te beschikken.

De notaris maakt deze verklaring aan de hand van de door hem of haar verzamelde gegevens. Daartoe behoort in elk geval het bericht van het Centraal Testamentenregister of er wel of geen testament is. Daarnaast raadpleegt de notaris de Gemeentelijke Basisadministratie.

Nadat de verklaring van erfrecht is afgegeven volgt de afwikkeling van de nalatenschap. Het afwikkelen van de nalatenschap is een traject dat al snel 1 à 2 jaar in beslag neemt. Door de huidige regelgeving is de afwikkeling formeler geworden en is de deskundigheid van de notaris steeds vaker nodig. Potters Notarissen kent een team van specialisten die u kunnen helpen met het indienen van de erfbelastingaangifte en het verder begeleiden in de afwikkeling of die zelfs de gehele afwikkeling van u uit handen nemen.

Belgen en Nederbelgen

Estate Planning / Schenking

“Estate” is het Engelse woord voor nalatenschap.Estate Planning is een uit de Verenigde Staten overgewaaid begrip dat wordt gebruikt voor de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Bij Estate planning gaat het vooral om maatregelen die u kunt treffen om uw toekomstige nalatenschap (fiscaal) zo klein mogelijk te maken en daarmee de verschuldigde erfbelasting te beperken. Daar komt aardig wat bij kijken. Potters Notarissen helpt u graag daarbij.

Uiteraard is Potters Notarissen lid van de specialistenvereniging ‘De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat’ (EPN). Klik hier voor de link naar hun website.

Indien men Nederland meer dan 10 jaar heeft verlaten valt men niet meer onder de Nederlandse fiscale regels. Niet-Nederlanders, zoals Belgen, vallen sowieso niet onder de Nederlandse schenk- en erfbelasting, indien zij niet in Nederland wonen. Het schenken van zogenaamd ‘roerend’ vermogen kan voor de Nederbelg en Belg fiscaal voordeel in België opleveren. Bij roerend vermogen moet u ook denken aan aandelen in een Belgische vennootschap. Vaak worden deze schenkingen via Potters Notarissen vastgelegd, omdat zij verstand van zaken hebben op dit gebied.

Voor een Nederbelg is het van belang zijn wensen ten aanzien van overlijden vast te leggen. Zonder nadere regelingen zal het Belgisch erfrecht bij overlijden van toepassing zijn en de gevolgen daarvan zijn vaak niet gewenst door een Nederbelg. Dus wanneer u Nederbelg bent is het raadzaam om een afspraak te maken om een en ander met ons te bespreken.

Wanneer u als Nederbelg voornemens bent om terug te keren naar Nederland (remigratie) is het uitermate belangrijk dat u ruim voor uw terugkeer contact met ons opneemt om aanzienlijke fiscale voordelen te kunnen behalen.

Potters Notarissen
  • Potters Notarissen

Leenderweg 1    I    5554 CK Valkenswaard    I    040 201 28 48    I    info@pottersnotarissen.nl

© 2020 Potters Notarissen