top of page

Algemene voorwaarden

Potters Notarissen Valkenswaard

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • “BW”: Burgerlijk Wetboek

  • “Potters”: de maatschap Potters Notarissen, gevestigd te Valkenswaard en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17278608;

  • “KNB”: Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, gevestigd te 2511 BW Den Haag, Spui 184;

  • “Opdrachtgever”: de cliënt, zijnde één of meer natuurlijke personen of rechtspersonen die Potters opdracht geven tot het verrichten van werkzaamheden;

  • "WNA": Wet op het notarisambt;

  • “WWFT”: Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

 

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn, bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden, van toepassing op alle door Potters uitgebrachte offertes, aanvaarde opdrachten, eventuele vervolgopdrachten die al dan niet met de eerdere opdracht samenhangen, en alle overige werkzaamheden van Potters, alsmede op alle overige rechtsverhoudingen tussen Potters en derden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van derden die bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld (waaronder mede worden begrepen derden waarmee Potters een samenwerkingsverband is aangegaan), alsmede alle personen die door of namens Potters werkzaam zijn of zijn geweest (waaronder mede worden begrepen de huidige en vroegere leden van de maatschap Potters, en hun bestuurders indien deze leden praktijkvennootschappen zijn).

 

Artikel 2 Overeenkomst van opdracht

1. De rechtsverhouding tussen Potters en de Opdrachtgever is een overeenkomst van opdracht in de zin van art. 7:400 e.v. BW, waarbij Potters zich jegens de Opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.

2. De overeenkomst van opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de opdracht anders voortvloeit.

3. De maatschap Potters wordt gevormd door (kandidaat-)notarissen en/of hun praktijkvennootschappen. De opdracht wordt uitsluitend geacht te zijn gegeven aan en aanvaard door of namens Potters en de diensten worden uitsluitend verleend namens de maatschap Potters. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404, 407 lid 2 en 409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.

4. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (1) persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Potters verschuldigd zijn.

5. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.

6. Een opdracht geldt ook als aanvaard indien geen opdrachtbevestiging van de Opdrachtgever is ontvangen als de opdracht door de Opdrachtnemer is bevestigd aan de Opdrachtgever, als de Opdrachtgever een namens Potters gemaakte ontwerpakte dan wel een uitgebracht persoonlijk advies in ontvangst neemt dan wel als Potters een koopovereenkomst ontvangt waarin is bepaald dat de notaris die tot Potters behoort de akte van levering zal verlijden.

7. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

8. Potters begint pas met de uitvoering van een opdracht als het onderzoek naar eventuele PEP's, UBO's en het (verscherpte) cliëntenonderzoek en de herkomst van middelen is afgerond en Potters geen redenen ziet om tot dienstweigering als bedoeld in artikel 21, lid 2. van de WNA over te gaan.

 

Artikel 3 Honorarium en kosten

1. Het honorarium wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door Potters gebruikelijk gehanteerde uurtarief voor de betreffende zaak, vermeerderd met kosten van derden. Het uurtarief wordt van tijd tot tijd opnieuw vastgesteld.

2. Potters mag de kosten van haar werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de Opdrachtgever.

3. Ook voor de werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is Potters bevoegd zijn werkzaamheden in rekening te brengen bij de Opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor bepaald.

4. Ingeval aan de werkzaamheden van Potters een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt Potters het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

5. Potters is voorts gerechtigd om aan de verzoeker tot afgifte van een afschrift en/of grosse van een akte of duplicaat van onder Potters berustende documenten, waaronder uitdrukkelijk begrepen nota's en declaraties, kosten in rekening te brengen bij de verzoeker.

6. Potters is bevoegd bij de uitvoering van de opdracht voor rekening en risico van de Opdrachtgever derden in te schakelen. De keuze van de door Potters in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Potters is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De Opdrachtgever verstrekt aan Potters een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

 

Artikel 4 Betaling

1. Het verschuldigde honorarium en de eventuele verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het ondertekenen van de akte, en wel vóór het tijdstip van de ondertekening, in het bezit te zijn van Potters, indien aan de akte geldverkeer is verbonden. Is dit laatste niet het geval, dan dient een nota binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.

2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.

3. Potters is bevoegd tussentijds te declareren. Verschotten en declaraties van derden kunnen meteen in rekening gebracht worden.

4. Voorts is Potters bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Ook deze tussentijdse en voorschotnota’s dienen binnen veertien (14) dagen na verzending te worden voldaan.

5. De juistheid van nota's en declaraties kan alleen worden betwist indien dit binnen dertig (30) dagen na factuurdatum geschiedt.

6. Bij overschrijding van een betalingstermijn is de Opdrachtgever in verzuim en aansprakelijk voor alle door Potters in verband met de invordering gemaakte kosten. De Opdrachtgever is voorts vanaf het moment van verzuim een rente verschuldigd over de door Opdrachtgever verschuldigde hoofdsom en kosten. De rente bedraagt één (1) procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.

7. Behoudens omgaand schriftelijk bezwaar van de Opdrachtgever is Potters gerechtigd om het uitkeerbare aandeel in het saldo op de kwaliteitsrekening van Potters waartoe de Opdrachtgever gerechtigd is te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de Opdrachtgever aan Potters verschuldigd is.

8. Alle buitengerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van de declaraties -met een minimum van vijftien procent (15%) over het te incasseren bedrag- komen voor rekening van de Opdrachtgever, evenals de gerechtelijke kosten. Is Opdrachtgever een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, dan worden deze buitengerechtelijke kosten in afwijking van het bepaalde in de voorgaande volzin berekend overeenkomstig de staffel uit het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten, volgens welk besluit deze kosten te allen tijde minimaal veertig euro (€ 40,-) bedragen.

 

Artikel 5 Uitbetaling en beheer van gelden

1. Een vordering op Potters vanwege de uitbetaling van geld op grond van de rechtshandeling die in een akte is opgenomen, kan niet worden gecedeerd of verpand. Potters betaalt op grond van de notariële beroeps- en gedragsregels alleen geld uit aan degene die als partij optreedt bij de akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is opgenomen, behalve als uit deze regels anders voortvloeit.

2. Potters kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. Potters zal deze gelden storten op een bankrekening als bedoeld in artikel 25 WNA, de kwaliteitsrekening. Potters is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

3. Conform artikel 15 van de Verordening beroeps- en gedragsregels (welke verordening is gebaseerd op artikel 61 WNA) dient Potters de ontvangen rente op gelden die langere termijn onder zijn beheer zijn aan de rechthebbende te vergoeden zulks onder aftrek van de kosten. Ter verduidelijking stelt Potters voor de toepassing van deze verordening vast dat zij rente vergoedt indien gelden zes (6) dagen of langer in haar beheer zijn. Indien Potters het beheer voert over gelden en de bank over die gelden bij Potters rente of andere kosten in rekening brengt zal Potters die rente en kosten doorberekenen aan de rechthebbende op die gelden. De door de bank in rekening gebrachte/te brengen rente zal over gelden die bij Potters in beheer zijn door Potters forfaitair worden (door)berekend, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 6 Aansprakelijkheid Potters

1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan Potters gegeven opdracht, één (1) of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de Opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarop Potters recht op uitkering heeft op grond van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering. In de geldende Beroeps- en gedragsregels zijn minimum normen opgenomen waaraan de verzekering moet voldoen.

2. De in lid 1 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval Potters aansprakelijk is voor fouten van door haar ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van door haar bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, zonder uitzondering.

3. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 geldt ook indien Potters ten onrechte haar dienst heeft geweigerd en hieruit schade voortvloeit.

4. Ieder recht op schadevergoeding vervalt in elk geval twaalf (12) maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit; hiermede wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

5. De aansprakelijkheidsbeperking als in dit artikel bedoeld, geldt ook indien een op digitale wijze verzonden bericht niet juist of niet volledig of niet tijdig wordt overgebracht en/of ontvangen.

6. Een eventuele vordering tot schadevergoeding kan niet worden ingesteld tegen werknemers van en notarissen van Potters, en overige personen die bij, voor of namens Potters werkzaam zijn of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan, en ook niet tegen bestuurders van rechtspersonen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van de werkzaamheden of waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.

 

Artikel 7 Toepasselijke beroeps- en gedragsregels en WWFT

1. Potters houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument’. Deze brochure is te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek door Potters worden verstrekt.

2. Bij de uitvoering van de opdracht zal Potters ook het bepaalde in de WWFT in acht nemen. In verband hiermee is Potters verplicht een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. Tevens kan Potters in verband met gemelde wet verplicht zijn om situaties of transacties met een ongebruikelijk karakter te melden bij de Financial Intelligence Unit-Nederland (FIU-Nederland). Volgens de wet mag Potters zijn opdrachtgever niet van een dergelijke melding op de hoogte brengen. Potters zal nooit aansprakelijk zijn voor schade die een Opdrachtgever heeft geleden, lijdt, of zal lijden ten gevolge van een ten onrechte gedane melding in het kader van de WWFT, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Potters.

3. Door het verstrekken van de opdracht bevestigt de Opdrachtgever bekend te zijn met voormelde uit de WWFT voortvloeiende verplichtingen en verleent de Opdrachtgever, voor zover noodzakelijk, toestemming aan Potters voor de uitvoering van de benodigde handelingen.

4. De kosten van een normaal cliëntenonderzoek dan wel een verscherpt cliëntenonderzoek die met de naleving van de WWFT zijn gemoeid, brengen wij bij de cliënt in rekening. Deze kosten zijn ook verschuldigd als blijkt dat Potters de opdracht niet mag uitvoeren in verband met het bepaald in artikel 21, lid WNA.

5. De wettelijke verplichtingen uit hoofde van de WWFT prevaleren boven de geheimhoudingsplicht op grond van de WNA.

 

Artikel 8 Toepasselijk recht, klachten- en geschillenregeling, geschillenbeslechting

1. Op de opdracht, de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Op de dienstverlening door de notaris is tevens de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing.

3. Als de Opdrachtgever klachten heeft over het door Potters uitgevoerde werk, of over de door Potters ingediende declaratie, zal hij deze eerst melden bij de klachtenfunctionaris van Potters. Een klachtenregeling is opvraagbaar bij Potters.

4. Indien de klacht door Potters naar de mening van de Opdrachtgever niet of niet op voldoende bevredigende wijze wordt behandeld, dan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot, voor zover het een klacht betreft als bedoeld in het Reglement Geschillencommissie Notariaat, de Geschillencommissie van de KNB of, voor tuchtklachten, de desbetreffende Kamer voor het Notariaat (zie ook www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl). De Opdrachtgever is ook bevoegd zich tot de burgerlijke rechter te wenden.

5. Voor beslechting van geschillen door de burgerlijke rechter is uitsluitend de Nederlandse rechter van de woonplaats van Potters bevoegd, met dien verstande dat de Opdrachtgever overeenkomstig de voorgaande leden ook gerechtigd is zich tot de Geschillencommissie te wenden. 

Versie 08-2022

bottom of page