top of page

Klachtenprocedure

Potters Notarissen Valkenswaard

Mocht u op enigerlei wijze ontevreden zijn over onze dienstverlening dan kunt u een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie met de betreffende notaris of medewerker bespreekt. Indien deze naar uw overtuiging niet adequaat reageert kunt u uw klacht indienen bij onze klachtfunctionaris: mr. P.B. Ressel, telefoon 040 - 2012848 of mail klachten@pottersnotarissen.nl Uw klacht wordt direct in behandeling genomen. Op de behandeling van klachten over de dienstverlening door de (kandidaat-)notarissen van Potters Notarissen is de klachten en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knb.nl/over-knb/klachten

Nadere informatie met betrekking tot het indienen van een klacht

Er geldt een Klachten- en Geschillenregeling Notariaat. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl. De Geschillencommissie Notariaat neemt een klacht pas in behandeling nadat de kantoorklachtenregeling is doorlopen. Een klacht over een notaris dan wel diens medewerker moet u in eerste instantie bespreken met de betrokken notaris zelf of met de klachtenfunctionaris van het kantoor. Als dit gesprek niet tot een oplossing leidt, kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) voor u bemiddelen. Wanneer ook dat niets oplost, kunt u terecht bij de Kamer voor het notariaat. Deze Kamer past het tuchtrecht toe.

 

Bemiddeling door de KNB

Leidt een gesprek met uw notaris niet tot een oplossing, dan kan de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) bemiddelen. De bemiddeling door de KNB is onpartijdig. Op de website van de KNB kunt u een klachtenformulier over de dienstverlening van uw notaris invullen. Ook kunt u een brief sturen naar de KNB. De afhandeling van uw klacht gaat schriftelijk.

 

Klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat

Als de bemiddeling van de KNB geen oplossing biedt, kunt u uw klacht indienen bij de Kamer voor het notariaat. U doet dit schriftelijk, bij de Kamer voor het notariaat van de rechtbank in de regio van uw notaris. De secretaris van de Kamer kan u eventueel helpen uw klacht te formuleren. De Kamer voor het notariaat past de wettelijke tuchtrechtregels toe. Tuchtrecht is een speciale vorm van rechtspraak voor mensen met een vrij beroep, zoals artsen, advocaten en notarissen.

 

Behandeling klacht door Kamer voor het notariaat

De Kamer voor het notariaat beoordeelt of uw klacht terecht is. Is dit het geval, dan kan de Kamer besluiten een sanctie op te leggen aan de notaris. Zo kan de Kamer een notaris waarschuwen, berispen, schorsen of afzetten. De Kamer spreekt zich niet uit over een eventuele schadevergoeding. Hiervoor moet u naar de civiele rechter. Tegen de uitspraak van de Kamer kunt u meestal in beroep gaan. U doet dit bij het gerechtshof in Amsterdam. Aan de behandeling van de klacht door de Kamer en de beroepsprocedure bij het gerechtshof zijn kosten verbonden die jaarlijks worden vastgesteld. Voor de verschuldigde kosten raadpleeg de website van de rechtspraak.

 

De Geschillencommissie notariaat

Heeft u een klacht over de kwaliteit van de dienstverlening van uw notaris? Of over de hoogte van de rekening? Dan moet u dit met uw notaris bespreken. U kunt hem bijvoorbeeld om een specificatie van de rekening vragen. Leidt dit niet tot een oplossing, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Notariaat. Ook de kamer voor het notariaat kan de klacht voorleggen aan de geschillencommissie. De uitspraak van de Geschillencommissie is bindend. Er is geen beroep mogelijk. Wel kunt u in bepaalde gevallen, binnen drie (3) maanden, de uitspraak van de Geschillencommissie aan een rechter voorleggen. De rechter zal dan nagaan of de uitspraak naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is.

versie 08-22

bottom of page